Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Heeft u een vernieuwende technologie, methodologie of een innovatief prototype op het gebied van watermanagement? Wilt u uw kennis, expertise en innovatiekracht inzetten voor waterveiligheid en waterzekerheid in delta's, deltasteden of stroomgebieden in het buitenland? De subsidieregeling van Partners for Water biedt mogelijkheden voor ondernemingen, kennisinstellingen en ngo's in de watersector.

De subsidieregeling PVW-IVWW

Het kan uitdagend zijn om zelfstandig innovatieve watertoepassingen in het buitenland te introduceren en in de markt te zetten. Met de subsidieregeling Partners voor Water - Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden (PVW-IVWW) krijgen partijen de kans om de haalbaarheid van hun innovatieve toepassingen in het buitenland te onderzoeken en om ze te testen en aan te passen.

Aanpak

Innovatie is één van de belangrijkste factoren bij het vergroten van waterveiligheid en waterzekerheid. Door het financieren van haalbaarheidsstudies en pilotprojecten in het buitenland wil de Nederlandse overheid de bijdrage van de Nederlandse innovatiekracht aan waterveiligheid en waterzekerheid in het buitenland vergroten.

Met de ontwikkeling van de innovaties draagt de Nederlandse watersector bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN). De subsidieregeling is onderdeel van het programma Partners for Water 2022-2027.

Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie gaat over of, en onder welke technische, financiële en juridische condities, een voorgenomen pilotproject kan worden geïmplementeerd. Een haalbaarheidsstudie dient antwoord te geven op de vraag of de beoogde innovatie, toegepast in een bepaalde context, een bijdrage levert aan waterveiligheid en waterzekerheid en op welke wijze dit in vervolgstappen kan worden bereikt.

Pilotproject

Bij een pilotproject gaat het om het testen en uitproberen van een vernieuwend of verbeterd product, technologie, aanpak of dienst.

Bekijk de exacte criteria om in aanmerking te komen voor subsidie op de website van de RVO.

Subsidie aanvragen

Tijdens het Partners for Water Programma 2022 – 2027 worden er 7 subsidierondes gehouden. De eerste gesubsidieerde projecten zijn in januari 2023 bekend gemaakt.

De verplichte intakegesprekken voor de huidige subsidieronde zijn net gesloten. In juli wordt echter een tweede subsidieronde geopend. Om in aanmerking te komen, kun je je nu aanmelden voor het verplichte intakegesprek

Na het intakegesprek kunt u een aanvraag indienen voor subsidie. Het indienen van een subsidieaanvraag voor de huidige subsidieronde kan tussen 19 januari 12.00 CET en 16 februari  12.00 CET 2024. Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

Subsidy scheme

 

Do you have an innovative technology, methodology or an innovative prototype in the field of water management? Would you like to use your knowledge, expertise and ingenuity for water safety and water security in deltas, delta cities or river basins abroad? The Partners for Water subsidy scheme offers opportunities for companies, educational institutions and NGOs in the water sector.

The PVW-IVWW subsidy scheme

It can be challenging to independently introduce and market innovative water applications abroad. Partners for Water - Innovations for Water Safety and Water Security Foreign Deltas, Delta Cities and River Basins (PVW-IVWW) is a grant scheme that offers participants the opportunity to research the feasibility of their innovative applications abroad as well as to test and modify them.

Approach

Innovation is one of the most important factors in improving flood risk management and water security. By financing feasibility studies and pilot projects abroad, the Dutch government wants to increase the contribution of Dutch innovativeness to flood risk management and water security abroad.

By developing innovations, the Dutch water sector contributes to the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations (UN). The subsidy scheme is part of the Partners for Water 2022-2027 programme.

Feasibility study

A feasibility study concerns whether and under which technical, financial and legal conditions, a proposed pilot project can be implemented. A feasibility study should provide an answer to the question of whether the intended innovation, applied in a certain context, contributes to water safety and water security and how this can be achieved in subsequent steps.

Pilot project

A pilot project involves testing and applying an innovative or improved product, technology, approach or service.

 

View the specific eligibility criteria for a subsidy on the website of the RVO.

Apply for a grant

There will be 7 subsidy rounds during the Partners for Water Programme 2022 – 2027. The first funded projects were announced in January 2023.

The mandatory intake interviews for the current grant round have just closed. However, a second round of grants will be opened in July. To qualify, you can apply now for the mandatory intake interview

After the intake interview, you can submit an application for a subsidy. Submitting a grant application for the current subsidy round can be done between 19 January 12.00 CET and 16 February 12.00 CET 2024. For more information, visit the RVO website.