Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Als Partners for Water zetten wij ons netwerk, kennis en financiering in voor duurzame verbetering van waterzekerheid en veiligheid in het buitenland. Binnen het programma ondersteunen wij een duurzame en integrale aanpak van watermanagement in zeven deltalanden. Dat zijn Bangladesh, Colombia, Egypte, India, Indonesië, Mozambique en Vietnam.

Met deze meerjarige partnerschappen bouwen wij voort op eerder opgedane ervaringen en resultaten uit voorgaande programma’s als Partners for Water 2017-2021. De landenaanpak is onderdeel van het programma Partners for Water 2022-2027.

Aanpak

Partners for Water adviseert en ondersteunt partnerlanden bij het moderniseren en op peil brengen van het watermanagement. Met name in de vroege, planvormende fases adviseert Partners for Water over de activiteiten die nodig zijn om waterveiligheid of waterzekerheid in verschillende gebieden te verbeteren. Concreet gaat het om projectontwikkeling, stakeholderbetrokkenheid, haalbaarheidsstudies, strategie- en planvorming en lokale kennis- en capaciteitsopbouw.

Wij doen dat door het inzetten van expertise op het gebied van duurzaam, integraal, inclusief en innovatief watermanagement uit de Nederlandse en de lokale watersector. Naast de private sector betrekken we tijdig en proactief andere partijen zoals financiële instellingen, kennisinstituten en ngo's om waterproblematiek aan te pakken. Partners for Water zorgt ervoor dat de expertise van alle betrokken partijen vertaald wordt naar de lokale waterproblematiek.

Resultaat

Deze aanpak moet leiden tot meer duurzame en inclusieve oplossingen voor complexe watervraagstukken in de partnerlanden. En dat draagt vervolgens bij aan het doel om de waterveiligheid en waterzekerheid in het partnerland te verbeteren.

Bijdragen aan wateropgaven

Wilt uw organisatie bijdragen aan de waterveiligheid en waterzekerheid in het buitenland? Regelmatig verschijnen berichten over nieuwe opdrachten (tenders) op de website, het LinkedIn-kanaal van Partners for Water en in de nieuwsbrief.

Daarnaast organiseert Partners for Water regelmatig landenbijeenkomsten met lokale partijen en de Nederlandse watersector en delen we regelmatig online berichten over de resultaten van lopende of afgeronde projecten.

Delta country approach

At Partners for Water, we use our network, knowledge and financing to improve water security and water safety overseas. As part of the programme, we are supporting a more sustainable and integrated approach to water management in seven delta countries: Bangladesh; Colombia; Egypt; India; Indonesia; Mozambique and Vietnam.

With these long-term partnerships, we are building on previous experiences and results from earlier programmes, such as Partners for Water 2017-2021. The delta country approach is part of the Partners for Water 2022-2027 programme.

Approach

Partners for Water advises and supports partner countries in modernising their water management systems and bringing it up to a higher standard. Partners for Water advises on the activities required to improve water safety or water security in various areas, in particular in the early planning phases. Specifically, this includes project development, stakeholder engagement, feasibility studies, strategy and planning and local knowledge and capacity building.

We do this by applying expertise in sustainable, integrated, inclusive and innovative water management from the Dutch and the local water sectors. In addition to the private sector, we actively and timely engage with other partners such as financial institutions, educational institutes and NGOs in addressing water issues. Partners for Water ensures that the expertise of all partners involved is translated and applied to local water issues.

Result

This approach will lead to more sustainable and inclusive solutions to complex water issues in partner countries. In turn, this will contribute to the goal of improving water safety and water security in the partner country.

Contributing to water issues

Does your organisation want to contribute to water safety and water security issues overseas? Announcements regarding tenders will appear on the website, the LinkedIn page of and in the newsletter.

In addition, Partners for Water organises country meetings with local partners and the Dutch water sector and we regularly share messages online about the results of ongoing or completed projects.