Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

'Het vergroten van de waterzekerheid en waterveiligheid van ruim honderd miljoen mensen wereldwijd per 2030.' Dat is het gezamenlijke doel van de Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA), opvolger van de IWA.

Van IWA naar NIWA - een platform voor samenwerking

Met de IWA hebben de verantwoordelijk ministeries van 2016 tot 2019 geïnvesteerd in partnerschappen die bijdragen aan waterzekerheid en -veiligheid voor miljoenen mensen in de wereld. Ontwikkelingen sinds het aanbieden van de IWA in 2016 vragen om actualisering van de Nederlandse internationale waterambitie. De NIWA is een middel om het Nederlandse watergerelateerde internationale beleidsinstrumentarium coherenter in te zetten, en een platform voor samenwerking tussen publieke, private, maatschappelijke en kennispartners.

De NIWA draagt bij aan het bereiken van de SDG-agenda. Klimaatadaptatie – een van de grootste wateruitdagingen voor de komende decennia – staat centraal. Lange termijn partnerschappen zijn hierbij wederom instrumenteel, want het verbeteren van waterzekerheid is een kwestie van lange adem.

Naar buiten gerichte aanpak

De ervaring leert dat water internationaal deuren opent voor Nederland. De NIWA gaat uit van vraaggestuurde samenwerking. Op nationaal niveau wordt met overheden samen gewerkt aan randvoorwaarden voor waterzekerheid en -veiligheid. Een voorbeeld waar dit goed heeft gewerkt is in Vietnam, waar Nederland heeft bijgedragen aan een integraal Mekong Delta Plan. Vietnam is op basis hiervan met de Wereldbank een investering van ruim 330 miljoen Euro overeengekomen.

Op lokaal niveau wordt via participatieve processen gewerkt aan planning en uitvoering. De Nederlandse steun betreft o.a. de ontwikkeling van financieringsconstructies. De (lokale) partner is primair verantwoordelijk voor de financieringsovereenkomst en de uitvoering. Dit heeft geleid tot nieuwe partnerschappen, kennisontwikkeling en concrete actie. Hierbij speelt Nederland een initiërende rol bij G2B samenwerking en een ondersteunende rol bij B2B. Er wordt nauw samengewerkt met de Topsector Water en Maritiem gericht op innovatie, kennisuitwisseling en verdienvermogen.

De IWA wordt gefinancierd via het programma Partners voor Water 2016 - 2021. Daarnaast is een ruim aanbod aan instrumenten beschikbaar.

De NIWA is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en LNV, in samenwerking met de brede Nederlandse watersector. Meer informatie