Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

“Er liggen in de Filippijnen grote kansen voor geïntegreerd beheer van de kustgebieden, veilige stedelijke delta’s en verbetering van de waterkwaliteit,” zegt Daniël van Dijk van NWP namens het Partners voor Water-programma van de Nederlandse overheid. De samenwerking op het gebied van water tussen de Filippijnen en Nederland wint aan kracht en kwam in 2017 in de fase van strategische samenwerking."

Bovendien waren Nederlandse organisaties duidelijk zichtbaar op Water Philippines, een beurs die van 20 tot en met 22 maart 2019 in Manilla gehouden werd. Tijdens deze beurs organiseerde de Nederlandse ambassade een goed bezocht seminar over de verwerking van afvalwater. Daniël kijkt terug op dit evenement en blikt vooruit op toekomstige ontwikkelingen.

Eerste stappen in strategische samenwerking

“De Nederlandse watersector is al jarenlang actief en succesvol in de Filippijnen. Zo voert het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) op verzoek van de Filipijnse overheid al sinds 2013 een aantal missies uit. Dit resulteerde in een sterkere bilaterale samenwerking op het gebied van water. De betrokkenheid van de Nederlandse watersector heeft ertoe geleid dat de Filippijnen een van de landen is geworden waar het Partners voor Water-programma van de Nederlandse overheid zich op richt. De focus van dit programma voor de Filippijnen ligt op strategische samenwerking op bescheiden niveau. In dit kader heeft NWP een netwerk opgezet van Nederlandse organisaties die verbinding willen maken en kennis uit willen wisselen met de Filippijnen. En eind 2018 is er voor de eerste keer een vergadering van het landenplatform voor de Filippijnen gehouden. Doel van het platform is geïnteresseerde Nederlandse organisaties uit de watersector over ontwikkelingen te informeren, een effectief netwerk op te zetten en als klankbord te dienen. Het landenplatform voor de Filippijnen staat onder leiding van NWP en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl), als uitvoerders van het Partners voor Water-programma.

"De Nederlandse steun door middel van het Partners voor Water-programma is gericht op het geïntegreerd beheer van de kustgebieden, verbetering van de waterkwaliteit en veilige stedelijke delta’s."

Nieuwe contacten

Tegen deze achtergrond was Water Philippines een fantastisch B2B-evenement. Een selecte groep bedrijven maakte deel uit van onze Holland Lounge. Het was er erg druk en er was veel gelegenheid om de diverse marktsegmenten beter te leren kennen en nieuwe contacten te leggen. De deelnemers waren erg tevreden over deze eerste gezamenlijke tentoonstelling. Naast de zakelijke ontmoetingen had ik ook een aantal bijeenkomsten met het versterken van de bilaterale samenwerking op regeringsniveau als doel. En het door de Nederlandse ambassade georganiseerde seminar was met ongeveer 100 deelnemers helemaal volgeboekt.

Drie belangrijke thema’s

De Nederlandse steun door middel van het Partners voor Water-programma is gericht op het geïntegreerd beheer van de kustgebieden, verbetering van de waterkwaliteit en veilige stedelijke delta’s.

Voor het kustbeschermingsprogramma werken we samen met de Filipijnse landaanwinningsautoriteit. Deze autoriteit heeft de Nederlandse watersector om advies gevraagd over duurzame strategieën die een onderdeel kunnen vormen van de aanpak van de kustbescherming. We benadrukken hierbij dat het niet alleen om harde infrastructuur gaat, maar dat er ook rekening gehouden dient te worden met de natuur en de betrokken lokale gemeenschappen. Wetlands International en Partners for Resilience zijn eveneens betrokken bij het kustbeschermingsprogramma. Hun expertise is zeer welkom, vooral bij het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling. Dat hieraan grote behoefte is maakten de verwoestende orkanen in september erg duidelijk.

Voor wat betreft de waterkwaliteit is VEI bijzonder actief op het gebied van de drinkwatervoorziening in de Filipijnen. Het is ironisch dat Manilla met een grote schaarste aan drinkwater te kampen had tijdens Wereldwaterdag. Het drinkwaterbedrijf van Manilla functioneert op zichzelf goed, maar kampt met capaciteitsproblemen, de kwaliteit van de infrastructuur en de kwaliteit van de organisatie in het licht van de supersnelle groei van de bevolking.

Manila Bay

Voor wat betreft veilige stedelijke delta’s is Nederland betrokken bij de strategische ontwikkeling van het masterplan voor Manila Bay. Meer dan 25 miljoen mensen wonen in deze agglomeratie. De Nederlandse watersector kan een aanzienlijke bijdrage leveren op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. In de afgelopen decennia heeft de stad te maken gehad met ongebreidelde groei, met enorme gevolgen voor het milieu. Door het winnen van grondwater verzakt de bodem, het oppervlaktewater is vervuild en de kwaliteit van het drinkwater staat onder druk. Nederlandse experts werken onder leiding van Deltares aan het beoordelingskader dat Manilla zal helpen bij het nemen van betere, samenhangender en duurzame beslissingen.

Het beoordelingskader begint op een enigszins abstract, strategisch niveau, om vervolgens geleidelijk in de richting van implementatie en praktische oplossingen te bewegen. Naarmate het plan verder wordt ontwikkeld, nodigt het team van het beoordelingskader dikwijls Nederlandse specialisten en bedrijven uit om mee te doen en mee te denken in bepaalde situaties. Natuurlijk krijgen ze zo ook de kans om de Nederlandse watersector te promoten.

Verbinding maken

Er zijn ruim voldoende marktkansen. Investeringen op een enorme schaal zijn nodig, die in eerste instantie gebruikt dienen te worden voor het ontwikkelen van een coherente, geïntegreerde strategie. De drie thema’s waar wij ons op richten – geïntegreerd beheer van de kustgebieden, verbetering van de waterkwaliteit en veilige stedelijke delta’s – zijn eveneens onderling verbonden en versterken elkaar. NWP is vooral geïnteresseerd in de onderlinge verbondenheid van deze thema’s en is op zoek naar de specialisaties die een aanvulling en versterking kunnen vormen voor wat de Nederlandse watersector te bieden heeft. Het landenplatform is een prachtig vehikel hiervoor, evenals de gezamenlijke deelname aan de tentoonstelling.

We blijven doorgaan met ons werk in 2019. Het masterplan voor Manila Bay zal dit jaar afgerond worden en een scherper beeld gaan opleveren van de kansen voor de Nederlandse watersector. Daarnaast zullen we ons gaan richten op het opschalen van bestaande projecten binnen de drie thema’s. Een goed voorbeeld hiervan is de drinkwatervoorziening voor afgelegen eilanden in het licht van de verzilting van grondwater. Kortom, er is genoeg te doen!”