Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Dwars door Saudi-Arabie met wateroplossingen voor de dadelteelt

Cross-cutting thema's zoals water/klimaat, water/agrifood, en water/mijnbouw bieden nieuwe kansen voor de Nederlandse watersector. Partners voor Water is begonnen met het oriënteren, ontmoeten en uitwisselen van ideeën op deze thema’s. Dit heeft geleid tot concrete kansen, netwerken, missies, evenementen en portfolio’s voor en van de Nederlandse watersector.

Lees verder

Van Heck: 100 miljoen kubieke meter water uit Servische mijn

Met steun vanuit het Partners voor Water programma werden de afgelopen vijf jaar meerdere activiteiten georganiseerd, gericht op 28 landen. Naast deze landenlijst heeft het programma altijd open gestaan voor ‘requests’ uit andere landen. Bijvoorbeeld na de overstromingen in het Verenigd Koninkrijk. Maar ook naar aanleiding van verzoeken van ambassades uit onder andere Israël, Hong Kong, Costa Rica, China, Hongarije en Servië. In de afgelopen vijf jaar heeft het Partners voor Water programma ca. 200 verzoeken ontvangen. Waar mogelijk werd als reactie op deze verzoeken Nederlandse expertise naar voren geschoven.

Lees verder

STOP: Salt tolerant potatoes improve water and food security in Egypte

Cash crops, waaronder aardappelen, zijn belangrijk voor de Egyptische agro-economie. Voor landbouwgewassen is veel irrigatiewater nodig. In Egypte is irrigatiewater steeds minder beschikbaar en de verzilting ervan neemt fors toe. Dit was voor Alterra aanleiding om de pilot project te starten, om de kansrijkheid van met brak water gecultiveerde aardappelen aan te tonen. Alterra heeft middels sensor technologie van Dacom aangetoond dat de irrigatie in de landbouw geoptimaliseerd kan worden.

Lees verder

Introducing innovative Dutch technology for improved water infra (WATSAF) in Zuid-Afrika

Het doel van dit project is het demonstreren van innovatieve water technologie tijdens een pilot project in samenwerking met de gemeente Stellenbosch, de gemeente Kaapstad en in samenwerking met de Universiteit van Stellenbosch / het Sustainability Instituut. In de buurt van het Sustainability Institute (Stellenbosch University), ligt een dam om regenwater vast te houden en om gezuiverd afvalwater op te vangen. De dam bestaat uit een basin dat is verbonden met de Plankenbrug River, en een aangrenzend wetland. De huidige dam verkeert in slechte staat van onderhoud en in de huidige staat is het basin niet in staat om het water effectief op te slaan. Daarbij komt dat de slechte staat van de oevers belemmeren dat de waterstand kan worden opgezet. Ook het wetland verkeert niet in goede conditie en draagt nu niet bij aan de gewenste waterkwaliteit.

Lees verder

Participation for restoration in Zuid-Afrika

Aqua-Terra Nova en FSD willen groeien in de Zuid-Afrikaanse markt. De Zuid-Afrikaanse partners in dit project kunnen Aqua-Terra Nova en FSD voorzien van een breed netwerk binnen de watermarkt. Ook beschikken deze partners over alle relevante informatie over de Zuid-Afrikaanse watermarkt en technologieën. In Zuid Afrika neemt de vraag naar water toe en neemt de beschikbaarheid af. De Zuid Afrikaanse regering erkent dat technische oplossingen zoals dammen niet langer voldoen voor de invulling van de toekomstige behoefte. Overheidsprogramma's zijn daarom gericht op het herstellen van natuurlijke stroomgebieden. In veel gebieden moeten echter maatregelen genomen worden op land in privaat eigendom. Participatieve processen met private partijen kunnen grote impact hebben in het versnellen van het herstel van stroomgebieden. In Zuid-Afrika is echter niet voldoende kennis en ervaring op het gebied van dergelijke participatieve processen.

Lees verder

Monitoring and inspection system for dams and dikes in Vietnam

Het project is een pilot om Nederlandse methodes voor dijkmonitoring en dijksensoring te demonstreren. Binnen het project is 5 km rivierdijk en 5 km zeedijk met innovatieve meettechnieken zoals infrarood monitoring, ground radar penetration en Airborne soil moisture measurement geobserveerd. Op basis hiervan is gezamenlijk met het Vietnamese ministerie van Landbouw een inspectiestandaard opgesteld. Het project heeft bijgedragen aan het versterken van de Nederlandse dijkmonitoringssector in Zuidoost Azië en biedt een basisoplossing voor het tegengaan van jaarlijkse overstromingen en het verbeteren van de waterveiligheid in Vietnam en Zuidoost Azië.

Lees verder

Development Strategy River Warta Poznan in Polen

In Poznan hebben zich verscheidene (bijna)overstromingen van de rivier Warta voorgedaan, die grote schade aanrichtten. De gekanaliseerde rivierloop kan de steeds groter wordende piekafvoeren niet meer verwerken. Daarnaast heeft de civieltechnische benadering van de rivier er de afgelopen vele tientallen jaren voor gezorgd dat de stad zich met haar rug naar de rivier heeft gekeerd. Kuiper Compagnons en Royal HaskoningDHV hebben een strategie opgesteld voor de ontwikkeling van de rivierzone van de Warta die zowel de waterveiligheid als de ruimtelijke en sociaal economische ontwikkeling van de stad omvat.

Lees verder

Black Sea integrated satellite and in situ water quality monitoring system (BASISIMS) in Roemenie

Door de vele gebruiksfuncties van de Donau Delta en de Zwarte Zee kust is het monitoren van waterkwaliteit van groot belang. Het aanspoelen van macroalgen op de stranden, met een grote financiële invloed op het toerisme is bijvoorbeeld een groot probleem in de regio. Echter, monitoring is ingewikkeld in deze uitgestrekte gebieden met soms moeilijk te bereiken locaties. In BASISIMS hebben de Nederlandse waterpartners Water Insight (WI) en Nelen & Schuurmans (N&S) een geïntegreerd systeem voor waterkwaliteitsmonitoring opgezet voor de Donau Delta en Zwarte Zeekust van Roemenië. Hierin worden veldmetingen en waterkwaliteitskaarten gebaseerd op satellietgegevens gecombineerd en geanalyseerd.

Lees verder

Zuivering fruitsorteerwater in Zuid-Afrika

De groente- en fruitteelt is een van de steunpilaren van de Zuid-Afrikaanse economie. Het proces van sorteren van fruit wordt met behulp van fruit sorteerlijnen uitgevoerd. Om het fruit niet te beschadigen, wordt tijdens het sorteren het fruit getransporteerd in water. Ter voorkoming van bederf door schimmel worden alle citrusvruchten gedurende het sorteerproces in een bad met chloor, een gewasbeschermingsmiddel, gedompeld. Het alternatief van Colsen bestond uit een biologische zuivering met trickling filter, een UV-desinfectie en een omgekeerde osmose installatie.

Lees verder

Met elkaar het speelveld organiseren in Indonesie

In het kader van het uitvoeringsprogramma Water Mondiaal ondersteunde en financierde het Partners voor Water 3 programma het opbouwen van langdurige samenwerkingsrelaties en het uitbouwen van bestaande relaties met 5 en later 7 deltalanden. Dat uitbouwen was zeker van toepassing op deltaland Indonesië, waar Nederland van oudsher al een actieve samenwerking had op het gebied van water. Vooral voor de stad Jakarta, waarbij drastisch bodemdaling zorgde voor een duidelijke urgentie om strategische beslissingen.

Lees verder