Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Dwars door Saudi-Arabie met wateroplossingen voor de dadelteelt

Cross-cutting thema's zoals water/klimaat, water/agrifood, en water/mijnbouw bieden nieuwe kansen voor de Nederlandse watersector. Partners voor Water is begonnen met het oriënteren, ontmoeten en uitwisselen van ideeën op deze thema’s. Dit heeft geleid tot concrete kansen, netwerken, missies, evenementen en portfolio’s voor en van de Nederlandse watersector.

Lees verder

Van Heck: 100 miljoen kubieke meter water uit Servische mijn

Met steun vanuit het Partners voor Water programma werden de afgelopen vijf jaar meerdere activiteiten georganiseerd, gericht op 28 landen. Naast deze landenlijst heeft het programma altijd open gestaan voor ‘requests’ uit andere landen. Bijvoorbeeld na de overstromingen in het Verenigd Koninkrijk. Maar ook naar aanleiding van verzoeken van ambassades uit onder andere Israël, Hong Kong, Costa Rica, China, Hongarije en Servië. In de afgelopen vijf jaar heeft het Partners voor Water programma ca. 200 verzoeken ontvangen. Waar mogelijk werd als reactie op deze verzoeken Nederlandse expertise naar voren geschoven.

Lees verder

STOP: Salt tolerant potatoes improve water and food security in Egypte

Cash crops, waaronder aardappelen, zijn belangrijk voor de Egyptische agro-economie. Voor landbouwgewassen is veel irrigatiewater nodig. In Egypte is irrigatiewater steeds minder beschikbaar en de verzilting ervan neemt fors toe. Dit was voor Alterra aanleiding om de pilot project te starten, om de kansrijkheid van met brak water gecultiveerde aardappelen aan te tonen. Alterra heeft middels sensor technologie van Dacom aangetoond dat de irrigatie in de landbouw geoptimaliseerd kan worden.

Lees verder

Introducing innovative Dutch technology for improved water infra (WATSAF) in Zuid-Afrika

Het doel van dit project is het demonstreren van innovatieve water technologie tijdens een pilot project in samenwerking met de gemeente Stellenbosch, de gemeente Kaapstad en in samenwerking met de Universiteit van Stellenbosch / het Sustainability Instituut. In de buurt van het Sustainability Institute (Stellenbosch University), ligt een dam om regenwater vast te houden en om gezuiverd afvalwater op te vangen. De dam bestaat uit een basin dat is verbonden met de Plankenbrug River, en een aangrenzend wetland. De huidige dam verkeert in slechte staat van onderhoud en in de huidige staat is het basin niet in staat om het water effectief op te slaan. Daarbij komt dat de slechte staat van de oevers belemmeren dat de waterstand kan worden opgezet. Ook het wetland verkeert niet in goede conditie en draagt nu niet bij aan de gewenste waterkwaliteit.

Lees verder

Participation for restoration in Zuid-Afrika

Aqua-Terra Nova en FSD willen groeien in de Zuid-Afrikaanse markt. De Zuid-Afrikaanse partners in dit project kunnen Aqua-Terra Nova en FSD voorzien van een breed netwerk binnen de watermarkt. Ook beschikken deze partners over alle relevante informatie over de Zuid-Afrikaanse watermarkt en technologieën. In Zuid Afrika neemt de vraag naar water toe en neemt de beschikbaarheid af. De Zuid Afrikaanse regering erkent dat technische oplossingen zoals dammen niet langer voldoen voor de invulling van de toekomstige behoefte. Overheidsprogramma's zijn daarom gericht op het herstellen van natuurlijke stroomgebieden. In veel gebieden moeten echter maatregelen genomen worden op land in privaat eigendom. Participatieve processen met private partijen kunnen grote impact hebben in het versnellen van het herstel van stroomgebieden. In Zuid-Afrika is echter niet voldoende kennis en ervaring op het gebied van dergelijke participatieve processen.

Lees verder

Monitoring and inspection system for dams and dikes in Vietnam

Het project is een pilot om Nederlandse methodes voor dijkmonitoring en dijksensoring te demonstreren. Binnen het project is 5 km rivierdijk en 5 km zeedijk met innovatieve meettechnieken zoals infrarood monitoring, ground radar penetration en Airborne soil moisture measurement geobserveerd. Op basis hiervan is gezamenlijk met het Vietnamese ministerie van Landbouw een inspectiestandaard opgesteld. Het project heeft bijgedragen aan het versterken van de Nederlandse dijkmonitoringssector in Zuidoost Azië en biedt een basisoplossing voor het tegengaan van jaarlijkse overstromingen en het verbeteren van de waterveiligheid in Vietnam en Zuidoost Azië.

Lees verder

Development Strategy River Warta Poznan in Polen

In Poznan hebben zich verscheidene (bijna)overstromingen van de rivier Warta voorgedaan, die grote schade aanrichtten. De gekanaliseerde rivierloop kan de steeds groter wordende piekafvoeren niet meer verwerken. Daarnaast heeft de civieltechnische benadering van de rivier er de afgelopen vele tientallen jaren voor gezorgd dat de stad zich met haar rug naar de rivier heeft gekeerd. Kuiper Compagnons en Royal HaskoningDHV hebben een strategie opgesteld voor de ontwikkeling van de rivierzone van de Warta die zowel de waterveiligheid als de ruimtelijke en sociaal economische ontwikkeling van de stad omvat.

Lees verder

Black Sea integrated satellite and in situ water quality monitoring system (BASISIMS) in Roemenie

Door de vele gebruiksfuncties van de Donau Delta en de Zwarte Zee kust is het monitoren van waterkwaliteit van groot belang. Het aanspoelen van macroalgen op de stranden, met een grote financiële invloed op het toerisme is bijvoorbeeld een groot probleem in de regio. Echter, monitoring is ingewikkeld in deze uitgestrekte gebieden met soms moeilijk te bereiken locaties. In BASISIMS hebben de Nederlandse waterpartners Water Insight (WI) en Nelen & Schuurmans (N&S) een geïntegreerd systeem voor waterkwaliteitsmonitoring opgezet voor de Donau Delta en Zwarte Zeekust van Roemenië. Hierin worden veldmetingen en waterkwaliteitskaarten gebaseerd op satellietgegevens gecombineerd en geanalyseerd.

Lees verder

Zuivering fruitsorteerwater in Zuid-Afrika

De groente- en fruitteelt is een van de steunpilaren van de Zuid-Afrikaanse economie. Het proces van sorteren van fruit wordt met behulp van fruit sorteerlijnen uitgevoerd. Om het fruit niet te beschadigen, wordt tijdens het sorteren het fruit getransporteerd in water. Ter voorkoming van bederf door schimmel worden alle citrusvruchten gedurende het sorteerproces in een bad met chloor, een gewasbeschermingsmiddel, gedompeld. Het alternatief van Colsen bestond uit een biologische zuivering met trickling filter, een UV-desinfectie en een omgekeerde osmose installatie.

Lees verder

Met elkaar het speelveld organiseren in Indonesie

In het kader van het uitvoeringsprogramma Water Mondiaal ondersteunde en financierde het Partners voor Water 3 programma het opbouwen van langdurige samenwerkingsrelaties en het uitbouwen van bestaande relaties met 5 en later 7 deltalanden. Dat uitbouwen was zeker van toepassing op deltaland Indonesië, waar Nederland van oudsher al een actieve samenwerking had op het gebied van water. Vooral voor de stad Jakarta, waarbij drastisch bodemdaling zorgde voor een duidelijke urgentie om strategische beslissingen.

Lees verder

Mine drainage solution: a small scale system in Zuid-Afrika

In de afgelopen 150 jaar is de mijnbouw van groot belang geweest voor Zuid-Afrika. Na het sluiten van de mijnen hebben de mijngangen geleden onder geregelde overstromingen waardoor zowel het oppervlaktewater als het grondwater zijn vervuild met chemicaliën, ijzer en andere metalen, radioactieve materialen et cetera. Dit probleem wordt aangeduid als 'acid mine drainage' (AMD). De bevolking in de landelijke gebieden beschikt niet over adequate waterzuiveringssystemen omdat de kosten daarvan hoog zijn. Daarom is de plaatselijke bevolking gedwongen om het vervuilde water te gebruiken voor consumptie, sanitatie en voor agrarische doeleinden, wat voor gezondheidsproblemen zorgt. Het consortium heeft verschillende door AMD getroffen gebieden bezocht en de meest geschikte locatie voor de pilot bepaald.

Lees verder

Mobiel Water Meten in Mozambique

Mobile Water Management heeft een techniek ontwikkeld om met een smartphone foto’s van een peilschaal te maken. De software telt eenvoudig de streepjes, ook als de peilschaal vies is of scheef staat. Er wordt in het veld niets geïnstalleerd, dus de metingen worden nog steeds door mensen op locatie verricht. De foto met meetgegevens gaat direct naar een centrale database, wat zorgt voor een actueel en betrouwbaar beeld van de waterstand in het werkgebied. De technologie wordt al door zeven Nederlandse waterschappen gebruikt, en dat aantal zal verder toenemen. Dezelfde techniek is toegepast in Mozambique maar aangepast voor de specifieke peilschalen in gebruik bij het lokale waterschap Ara Sul. De doelstelling van het project was watermanagement transparant en pro-actief maken door het opzetten van een betaalbaar meetnetwerk gebaseerd op mobiele technologie.

Lees verder

Een gezonde toekomst voor de inwoners van Delhi

Bijna de helft van de inwoners van New Delhi woont in sloppenwijken. Negen van de tien families hebben er geen toegang tot schoon drinkwater. Het project van Plan Nederland en Basic Water Needs (BWN) beoogde een bijdrage te leveren aan de verbetering van de drinkwatervoorziening in de sloppenwijken.

Lees verder

Towards a Mekong Delta Portal in Vietnam

De impact van overstromingen en droogte, zijn van groot politiek en publiek belang in Vietnam. Door de effecten van klimaatverandering zullen de extremen toenemen. Door de lage ligging, toenemende urbanisatie en industrialisatie is de delta extra kwetsbaar. Dit zorgt voor grote risico’s voor de leefomstandigheden van mensen en afname van voedselproductie.

Lees verder

Toepassing van de Villagepump 500 in rurale gebieden in Mali

Villagepump BV heeft een kleinschalige, handmatig zuiveringsinstallatie ontwikkeld die maximaal 500 liter gezuiverd drinkwater per uur kan leveren: de Villagepump 500. De Villagepump maakt geen gebruik van externe energie of chemicaliën. Het water wordt gezuiverd via een ultrafiltratie membraan. Daarbij rust er patent op het systeem van automatische backwash, dat ervoor zorgt dat, telkens na het produceren van ca 40 liter schoon water, het membraan automatisch schoongespoeld wordt.

Lees verder

Watermeter - wateraanbod en behoefte in balans in Polen

Het doel van het project was om een geïntegreerd IT-systeem in het Gasawka-stroomgebied in Polen te demonsteren, waarmee wateraanbod en waterbehoefte van de agrarische sector kan worden geoptimaliseerd. Voor het - vaak met droogte kampende - pilotgebied implementeerde het consortium een geautomatiseerd beslissingsondersteunend systeem, dat gebruik maakt van weerinformatie, actuele bodemvocht metingen en watersysteemmodellen. Het systeem levert real-time informatie over de lokale waterbehoefte en de gewenste waterverdeling. Het advies kan worden gebruikt voor het automatisch aansturen van regelbare stuwen en beregeningsapparatuur. Het consortium hoopte op basis van dit project een markt aan te boren voor een specialistisch beslissingsondersteunend systeem voor de agrarische sector in Midden- en Oost Europa.

Lees verder

President Santos belt: Nederland moet helpen

Colombia werd in 2012 toegevoegd aan de lijst met Partners voor Water landen. Het land werd al ondersteund vanuit de Transitiefaciliteit van RVO.nl. De Colombiaanse overheid stond voor grote uitdagingen sinds de overstromingen in 2010. Er was behoefte aan geavanceerde diensten in de landbouw- en watersector. Deze diensten konden het land helpen met het beheer van hun waterreserves, het ontwerpen van adequate structuren en het verhogen van de veiligheid. In 2014 werd Colombia toegevoegd aan de lijst van Deltalanden.

Lees verder

Sterkere financiele basis voor samenwerking met Bangladesh

De ministers Lilianne Ploumen en Melanie Schultz van Haegen ondertekenden op 16 juni 2015 een akkoord met de regering van Bangladesh en de Wereldbank, om de delta van Bangladesh duurzaam te wapenen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende schoon drinkwater en sanitatie. Dit was onderdeel van de missie van beide ministers naar Bangladesh, die onder andere ondersteund werd vanuit het programma Water Mondiaal (Partners voor Water) waar Bangladesh een focusland is. De missie gaf aanleiding voor de publicatie van een speciaal magazine en een video over vijftig jaar watersamenwerking tussen Nederland en Bangladesh – en over de toekomst van die samenwerking.

Lees verder

Kansen vergroot in Beira

Mozambique is een van de vijf deltalanden met wie een meerjarige samenwerkingsrelatie is aangegaan binnen het Water Mondiaal beleidsprogramma (uitgevoerd door Partners voor Water). Nederland zet binnen dit beleidsprogramma in op een lange termijn relatie om zo de Nederlandse watersector te positioneren om samen met lokale counterparts de waterproblematiek aan te pakken. Vanwege de grote belangstelling vanuit de gemeente Beira voor samenwerking met Nederland op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, kustbescherming en waterbeheer, is vanuit het Deltateam besloten om strategisch op deze stad in te zetten. Dit heeft geleid tot een aanbestedingstraject voor het opzetten van een Masterplan voor deze stad.

Lees verder

Enhancing Food Security through hydro-powered pumps

In veel ontwikkelingslanden grenst het land van boeren weliswaar aan een rivier, maar is het kostbaar om rivierwater omhoog te pompen voor irrigatie. De Barsha pump (Barsha is Nepalees voor regen) maakt uitsluitend gebruik van de kinetische energie van het stromende water. Zo kunnen boeren tot 70 procent besparen op hun irrigatiekosten, ten opzichte van traditionele dieselpompen.

Lees verder

Climate Adaptation Atlas Bangladesh

Bangladesh is een van de meest kwetsbare landen in relatie tot klimaatverandering. Dan is het extra belangrijk om echt te kunnen zíen welke impact klimaatverandering kan hebben.

Lees verder

Demonstratie van de HydroNET Water Control Room in Zuid-Afrika

De verwachting is dat in Zuid-Afrika vóór 2030 de vraag naar water het aanbod zal overschrijden. Er is daarom een groeiende vraag naar innovatieve en betaalbare IT-oplossingen, voor een efficiënter watergebruik.

Lees verder